fbpx
sauna.pl

Regulamin

Zamawiający – osoba fizyczna lub firma potwierdzając zamówienie poprzez wiadomość e-mail.
Sprzedający – Drzewo sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu przy ulicy Królowej Jadwigi 17, NIP:7352894193.

§1

 1. Przedmiotem regulaminu jest dostawa oraz montaż małej architektury ogrodowej o specyfikacji wyszczególnionej
  w zamówieniu.
 2. Łączna wartość brutto małej architektury ogrodowej zawarta jest w zamówieniu.
 3. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków realizacji zamówienia małej architektury ogrodowej.

§2

 1. Sprzedający zobowiązuje się do dostawy i montażu małej architektury ogrodowej do 6 tygodni od potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania przedpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 2. W przypadku gdy Zamawiający nie przygotuje fundamentu oraz zasilania na miejscu montażu małej architektury ogrodowej
  termin dostawy i montażu może został przesunięty o 2 tygodnie licząc od dnia ustalonego wcześniej dostawy i montażu.
  Natomiast, jeżeli Zamawiający nie poinformuje 7 dni przed dostawą oraz montażem o braku fundamentu oraz zasilania,
  Zamawiający zostanie obciążony kosztami transportu, tj. 4,00 zł za kilometr liczony od miejsca produkcji (Nowy Targ, 34-400) do
  miejsca montażu i czasu pracy 900 zł netto.
 3. Niezależnie od postanowień punktu 2 powyżej termin ustalony w par. 2 pkt. 1 obowiązuje pod warunkiem terminowego
  (opisanego w paragrafie 5 punkcie 1 niniejszego regulaminu) uregulowania płatności przez Zamawiającego, a także pod
  warunkiem przygotowania miejsca inwestycji na montaż w wyznaczonym terminie (możliwość wniesienia elementów małej
  architektury ogrodowej, przygotowania fundamentu oraz instalacji elektrycznej jeżeli jest niezbędna), zgodnie ze standardem przedstawionym w Instrukcji przygotowania fundamentu. W przypadku braku płatności w terminie i/lub nieodpowiedniego przygotowania miejsca inwestycji do jej zrealizowania, Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację na czas ustania przyczyny jej wstrzymania.
 4. Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązań (w tym brak terminowej dostawy i montażu) powstałej na skutek siły wyższej w tym na skutek rozprzestrzeniania się tzw. koronawirusa oraz wszelkich związanych z tym następstw, w tym powstałych na skutek tego działań administracji publicznej, ograniczeń możliwości produkcyjnych itp.

§3

Zamawiający zobowiązany jest do przesłania mailowo lokalizacji dostawy/montażu małej architektury ogrodowej.

§4

Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 735-289-41-93

§5

 1. Łączna wartość przedmiotu zamówienia określona jest w zamówieniu, wyrażona jako kwota netto plus 23% VAT, płaconą
  w następujący sposób:

  • 50% kwoty w formie zadatku – zamawiający zobowiązuję się zapłacić Sprzedającemu zadatek („Zadatek”) do 7 dni od
   potwierdzenia zamówienia w formie mailowej. Podstawą przyjęcia zamówienia do realizacji jest uzyskanie przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania przelewu zadatku przez Zamawiającego (potwierdzenie należy przesłać na email:
   kontakt@drzewo.pl).
  • 50% kwoty w formie zadatku – do 14 dniu przed ustaloną telefonicznie lub mailowo datą dostawy i montażu (potwierdzenie proszę przesłać na email: kontakt@drzewo.pl).
 2. Podstawą do zapłaty należności, o których mowa w par 5 pkt 1 będzie wystawiona przez Sprzedającego faktura proforma.
 3. Podstawą do wydania małej architektury ogrodowej jest uzyskanie przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania przelewu Zadatku i potwierdzenia zapłaty wpłaty końcowej (potwierdzenie proszę przesłać na email: kontakt@drzewo.pl).
 4. Przez moment zapłaty przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 5. Nr konta Sprzedającego, na które należy dokonać przelewów: SANTANDER 40 1090 2590 0000 0001 4737 1862.
 6. Zamawiający upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

§6

 1. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, w przypadku, gdy konto bankowe Sprzedawcy zostanie uznane należną kwotą najpóźniej w ostatnim dniu terminu każdej płatności, zgodnie z zamówieniem. Opóźnienia w zapłacie będą
  podstawą do naliczania przez Zamawiającego umownych odsetek za zwłokę w wysokości 0,1% niezapłaconych należności, wynikających z niniejszego regulaminu, za każdy dzień opóźnienia.
 2. Zamawiający oświadcza, że posiada wolne środki pieniężne na pokrycie należności wynikających z realizacji niniejszego
  regulaminu.
 3. Sprzedawca upoważniony jest do obciążenia Zamawiającego kosztami poniesionymi w związku z powierzeniem wyspecjalizowanym podmiotom dochodzenia oraz ścigania powstałych zaległości finansowych.

§7

 1. W Instrukcji przygotowania fundamentu zawarte są wymiary małej architektury ogrodowej, ze względu na to, że niektóre
  elementy mogą mieć większe gabaryty niż ścieżki komunikacyjne do lokalizacji Inwestycji. Obowiązkiem Zamawiającego jest
  zweryfikowanie wielkości elementów pod kątem ich dostarczenia do lokalizacji inwestycji.
 2. Obowiązkiem Zamawiającego jest przygotowanie możliwości wniesienia elementów do miejsca montażu, przygotowanie
  miejsca montażu pod kątem odpowiednich instalacji (fundament, wytrzymałości powierzchni ze względu na wagę małej
  architektury ogrodowej oraz zasilania elektrycznego) pod rygorem zwrotu kosztów dodatkowych transportu i magazynowania małej architektury ogrodowej przez Sprzedającego do momentu przystosowania miejsca użytkowania do dostawy i montażu małej architektury ogrodowej.
 3. W przypadku niedotrzymania terminu przygotowania lokalizacji inwestycji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
  Sprzedającemu, kary umownej w wysokości 0,1% wartości małej architektury ogrodowej, za każdy dzień zwłoki.
 4. W przypadku odstąpienia od zamówienia Strona, która spowodowała odstąpienie , zapłaci karę umowną w wysokości 50% od wartości małej architektury ogrodowej.
 5. Po potwierdzeniu zamówienia Zamawiający nie może dokonywać żadnych zmian w specyfikacji zamówienia. Wszelkie zmiany
  muszą być konsultowane ze Sprzedającym i jeżeli są możliwe do realizacji, ich wykonanie wiążę się z dodatkową wyceną.
 6. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje wysokości zaistniałych szkód, poniesionych przez którąkolwiek ze stron, może ona domagać się odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
 7. Zamawiający przed odbiorem małej architektury ogrodowej zobowiązany jest do sprawdzenia ich stanu ilościowego
  i jakościowego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności małej architektury ogrodowej w porównaniu
  z zamówieniem, Zamawiający powinien niezwłocznie zgłosić Sprzedającemu zaistniałą niezgodność wraz z jej opisem, co
  nastąpi w formie pisemnej, pod rygorem uznania wykonania przez Sprzedawcę w sposób należyty.
 8. Zamawiający odbiór opisany w par 7 pkt 8 małej architektury ogrodowej zamówienie poświadczy podpisem osoby upoważnionej przez siebie na protokole odbioru.
 9. Po zamontowaniu małej architektury ogrodowej Sprzedawca dokona przeszkolenia Zamawiającego w zakresie obsługi, bhp,
  konserwacji małej architektury ogrodowej, tam gdzie Sprzedawca uzna to za konieczne.
 10. W przypadku niezgodności Zamawiający zobowiązany jest do naniesienia na protokole odbioru stosownych uwag.
  W szczególnych przypadkach strony sporządzą protokół rozbieżności.
 11. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych w małej architekturze ogrodowej, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie do usunięcia stwierdzonych wad fabrycznych lub jego wymiany na wolny od wad w terminie 30 dni.
 12. Podpisanie protokołu odbiorczego potwierdza fakt dokonania dostawy/montażu małej architektury ogrodowej zamówienia,
  o którym mowa w par 7 pkt 10 przez Sprzedającego i stanowi warunek wydania Zamawiającemu małej architektury ogrodowej.
 13. W przypadku odbioru małej architektury ogrodowej przez Zamawiającego z magazynu Sprzedającego, Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.

§8

 1. Sprzedawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na dostarczoną małą architekturę ogrodową. Okres ten zaczyna liczyć się od
  momentu odbioru małej architektury ogrodowej przez Zamawiającego tj, od momentu podpisania adekwatnego protokołu.
 2. Wyłączeniem z paragrafu 8 pkt 1 jest sytuacja gdy mała architektura ogrodowa będzie wykorzystywany do komercyjnego
  zastosowania, w tym przypadku Sprzedający udziela 12-miesięcznej gwarancji na dostarczoną małą architekturę ogrodową.
 3. Zamawiający, w przypadku zakupu małej architektury ogrodowej wymagającej okresowego, samodzielnego czyszczenia
  i konserwacji elementów małej architektury ogrodowej zobowiązany jest do wykonywania tych czynności pod rygorem utraty gwarancji.
 4. Utrata gwarancji następuje w sytuacji, gdy Serwis Sprzedającego (niezależnie od celu wezwania Serwisu) wykryje zaniedbania
  związanie z czyszczeniem elementów, o których mowa w par 8 pkt 3 lub innych wydarzeń opisanych w par 8 pkt 9 i 10.
 5. Elementy szklane małej architektury ogrodowej wymagają szczególnej uwagi, ze względu na delikatność użytego do produkcji materiału. Uszkodzenia części szklanych takie jak: pęknięcia, oszczerbienie, wyszczerbienie, zbicie, zarysowanie, porysowanie wskutek użytkowania, odpryski nie podlegają reklamacji i gwarancji od momentu podpisania przez Zamawiającego protokołów, o których mowa w punkcie 7 pkt 9.
 6. Elementy wykonane z drewna świerkowego oraz olchowego mogą podczas użytkowania zostać zabrudzeniu a po czasie
  starzeniu. Tego typu uszkodzenia elementów drewnianych nie podlegają gwarancji.
 7. Sprzedawca, w przypadku awarii małej architektury ogrodowej będącego w okresie gwarancji nie bierze odpowiedzialności za
  straty Zamawiającego poniesione wskutek awarii.
 8. Zamawiający w przypadku awarii małej architektury ogrodowej objętego gwarancją zobowiązany jest jak najszybciej zgłosić
  awarię małej architektury ogrodowej do Serwisu Sprzedającego na email: kontakt@drzewo.pl podając nazwę małej architektury
  ogrodowej oraz nr faktury zakupowej.
 9. Sprzedający jest zobowiązany usunął usterkę w możliwe najszybszym czasie.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, w trakcie prac serwisowych małej architektury ogrodowej objętych gwarancją, że usterka powstała na skutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego przechowywania, niewłaściwego czyszczenia,
  niewłaściwej konserwacji, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, używanych niezgodnie z instrukcją, przeciążenia, samodzielnych przeróbek małej architektury ogrodowej Zamawiający zwróci Sprzedawcy koszt serwisu, jednocześnie gwarancja na małą architekturę ogrodową przestaje obowiązywać, o czym Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę stosownym pismem.
 11. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, że mała architektura ogrodowa jest niewłaściwie używana, niewłaściwie
  przechowywana, niewłaściwie czyszczona, niewłaściwie konserwowana, użytkowana niezgodnie z przeznaczeniem, używana niezgodnie z instrukcją, są w niej samodzielne przeróbki lub stwierdzi inne nieprawidłowości Sprzedawca cofnie Zamawiającemu gwarancję na małą architekturę ogrodową o czym poinformuje Zamawiającego stosownym pismem.
 12. Strony wyłączają odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

§9

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Spory, mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego regulaminu, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy
  miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 3. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie muszą być umieszczane w formie dodatkowego dokumentu z datą od kiedy jest aktualny.

Aktualna wersja regulaminu ważna od 01.01.2022